Morters nivellants TQ TECNOL

Nova formulació TQ MORSUL FI

TQ MORSUL FI presenta una granulometria més fina, facilitant la seva aplicació, abans el gruix mínim havia de ser 2 mm, ara és d’1 mm. D’aquesta manera, millora el rendiment de TQ MORSUL FI aconseguint el gruix desitjat usant menor quantitat del producte. Abans el rendiment era de 2 kg / m² i 1 mm de gruix, ara passa a ser d’1,8 kg / m2 i 1 mm de gruix.

TQ MORSUL i TQ MORSUL FI són morters autoanivellants secs a base de ciment, resina, additius especials i àrids, especialment indicats per a l’anivellament de soleres, creació de superfícies per a col·locació de paviments i anivellament de suports de ponts. Tots dos morters comparteixen les següents característiques:

  • Fàcilment bombejable, el que facilita la seva posada en obra
  • Excel·lent adherències sobre el suport al qual s’aboca
  • Sense retracció, no perd volum i es manté estable morfològicament després del seu abocament
  • No segrega ni sagna, és a dir, no es produeix la formació de gotes d’aigua
  • La superfície realitzada amb aquests morters, un cop forjats, són impermeables a l’aigua, olis, greixos i derivats de petroli
  • No contenen substàncies agressives per a l’acer i el formigó.

 

Quan utilitzar TQ MORSUL o TQ MORSUL FI?

TQ MORSUL i TQ MORSUL FI són productes diferenciats, dissenyats per ser utilitzats en necessitats diferents.

TQ MORSUL FI, a causa de la seva granulometria màxima (0,6 mm), és la millor opció del mercat per realitzar anivellacions de superfícies en què el gruix a aplicar ha de ser mínim, ja que es poden aplicar gruixos d’entre 1 mm i 10 mm.

TQ MORSUL és la millor opció per a la realització de sòls anivellats que necessiten una alta resistència, a causa que la seva composició ens atorga unes prestacions d’aproximadament 714 kg / cm² a compressió. S’ha d’aplicar en gruixos entre 15 mm i 50 mm.

 

Morters nivellants