Estació tren Tarragona – Cambrils

Reparació estructural d’uns pilars a l’estació de tren de Cambrils – Tarragona.

PROBLEMA:

El pas del temps, les inclemències meteorològiques i les vibracions del pas del tren han provocat fissures en els pilars d’un pont vehicular. El vial de 2 carrils connecta la població de Cambrils per sobre de la via del tren.
Algunes armadures estan molt carbonatades i la influència de l’ambient marí ha augmentat el problema.

SOLUCIÓN:

  1. Se saneja la zona danyada.
  2. S’aplica sobre l’acer corrugat l’inhibidor de corrosió TQ SOP RIA mitjançant brotxa. Aquesta acció es va realitzar a instàncies de la direcció facultativa, a manera de seguretat extra per passivar l’armadura, realment amb l’ús de TQ MORDUR PLUS no seria necessari.
  3. Quan TQ SOP REA estigui sec, passades unes 6 hores, se li aplica el morter de reparació TQ MORDUR PLUS.

TQ MORDUR PLUS en un morter de reparació 3 en 1:

  • Inhibidor de la corrosió D’ARMADURES
  • POTENCIADOR DE L’ADHERÈNCIA
  • REPARACIÓ ESTRUCTURAL I ESTÈTICA FORMIGÓ

És ideal per a reparacions estructurals de: Bigues, pilars, cants de forjats i voladissos.

I també per a la reparació estètica no estructural de: Escales, rampes, motllures, etc.