TECNOL licitador homologat de l’estat

TECNOL forma part del Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE).

Estar inscrit en el ROLECE permet a TECNOL constar com a empresa autoritzada per a licitar partides pressupostàries, independentment del tipus de partida de què es tracti i de qualsevol de les administracions públiques de l’estat.

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, estableix que “tots els licitadors que presentin ofertes per a contractes realitzats en el procediment obert simplificat s’han d’inscriure en el registre oficial de licitadors del sector públic i empreses classificades”.

Quin avantatge suposa que TECNOL sigui licitador homologat?

La inscripció en el registre de licitadors ROLECE és un gran avantatge perquè permet que les administracions públiques comptin amb TECNOL com a proveïdor de forma ràpida i senzilla. D’aquesta manera, les administracions públiques no han de donar d’alta a TECNOL perquè ja consta com a licitador oficial de l’estat, permetent reduir les càrregues administratives i agilitzar el procés de contractació pública..