Unir ancoratges i fixacions: TQ TACOFIX 410

TQ TACOFIX 410 és una resina epoxi especialment indicada per al farciment de perforacions per ancoratges i fixacions amb sol·licitacions estructurals.

TQ Tacofix 410 aporta gran poder de càrrega als ancoratges, fins a 1000 kg, podent-se utilitzar per a la realització d’ancoratges en diferents suports, com: maons massissos, maons perforats verticalment, formigó, formigó porós i formigó alleugerit.

Ideal per ancorar varetes, perns roscats, ganxos, baga, tubs i barres d’acer de qualsevol estructura que demani sol·licitacions estructurals com: ferros d’armadura, perfils, tendals, baranes, reixes, marquesines…

TACOFIX 410 ofereix les següents característiques que el diferencien de la competència:

  • La gran resistència Tacofix 410 permet reduir la profunditat de l’ancoratge, donada la seva gran capacitat d’adherència.
  • El seu ràpid curat (45 min) permet la col·locació de suports en un temps rècord.
  • Amb Tacofix 410, poden ancorar varetes roscades fins M30 i varetes d’acer corrugat fins a Ø 32.
  • La resina epoxi del Tacofix 410 resisteix temperatures de 80 °C i puntualment fins a 110 °C.
  • La unió entre la resina del Tacofix 410 i el parament en què col·locar l’ancoratge és totalment impermeable a l’aigua, evitant l’entrada de la mateixa i que es puguin produir corrosions.
  • El disseny del cartutx permet la seva utilització fins a la data de caducitat del producte amb només canviar el mesclador estàtic i es tanqui de forma estanca, ja que el seu disseny fa que romanent conservat d’aquesta manera, no s’activi l’enduriment de la resina.