Nota Legal

  Avís legal: Els termes i condicions que es detallen a continuació (les “Condicions Generals”) regulen l’accés i l’ús de totes i cadascuna de les pàgines web localitzables sota el domini “tecnol.es”, i els seus respectius subdominis i subdirectoris (el “Lloc Web”), propietat de TQ Tecnol S.A.U., companyia mercantil amb domicili social a Carrer Guerau de Liost, 9, 43206, Reus, Tarragona, constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil de la província de Tarragona, el 14 de març de 1997 amb C.I.F. núm. A-43501352. L’accés al Lloc Web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l’adhesió plena i sense reserves a les Condicions Generals que s’exposen en la versió publicada en el moment en què l’usuari hi accedeixi. La darrera versió de les Condicions Generals podrà ser consultada sempre que ho desitgi a l’adreça electrònica www.tecnol.es. Si l’usuari decideix no acceptar les Condicions vigents haurà de contenir-se d’accedir al Lloc Web i/o utilitzar els continguts i/o serveis disponibles en ell.

   

  Termes de servei Objecte de les condicions

   

  • Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions Generals s’entendrà com a Lloc Web:
   • L’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica (l’arbre de navegació). Incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, aquells textos, imatges, sons, bases de dades, productes multimèdia, interpretacions, execucions artístiques, fixacions, fotografies, senyals de radiodifusió, i en general, totes aquelles creacions i objectes expressats per qualsevol mitjà o suport, actualment conegut o que s’inventi en el futur siguin, o no, objecte de protecció per l’ordenament jurídic vigent en matèria de propietat intel·lectual, industrial o per qualsevol altres sistemes jurídics anàlegs (els “Continguts”) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als usuaris (els “Serveis”).
  • TQ Tecnol S.A.U. es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que s’hi incorporin. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment TQ Tecnol S.A.U. pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels Continguts i/o Serveis que s’integren en el Lloc Web.

   

  Condicions particulars

   

  • L’accés i la utilització de certs Continguts i/o Serveis poden estar subjectes a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals aquí recollides (en endavant, les “Condicions Particulars”).
  • En cas de contradicció entre els termes i condicions manifestats a les Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran sempre i en tot cas els termes acordats en aquest últim instrument

   

  Accés als continguts i serveis

   

  • Per a l’accés al Lloc Web l’usuari ha de:
   • Comptar amb un accés a la Xarxa, bé sigui directament o bé indirectament a través dels dispositius d’accés;
   • Abonar les tarifes d’accés i connexió corresponents i
   • Tenir l’equip i els sistemes informàtics necessaris per a realitzar la connexió a la Xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.
  • Per al correcte accés, visualització i implementació de certs Continguts i Serveis del Lloc Web, l’usuari podrà necessitar la descàrrega en els seus equips informàtics de certs programes d’ordinador o altres elements lògics. Aquesta instal·lació correrà a càrrec de l’usuari, declinant TQ Tecnol S.A.U. qualsevol tipus de responsabilitat que d’això es pugui derivar.
  • L’usuari es compromet a no accedir als Continguts i/o Serveis del Lloc Web per altres mitjans que no sigui la interfície de pantalla que TQ Tecnol S.A.U. proporciona per a accedir-hi.

   

  Normes d’ús del lloc

   

  • L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web i els Continguts i/o Serveis que s’hi incorporin de forma diligent i correcta. Així mateix, l’usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web:
   • Per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a les bones costums acceptades o a l’ordre públic establert i
   • Amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant TQ Tecnol S.A.U. qualsevol responsabilitat que d’això es pugui derivar.
  • L’usuari reconeix i accepta que l’ús del Lloc Web i els Continguts i/o Serveis d’aquest serà efectuat amb finalitats estrictament personals, privades i particulars.
  • Queda expressament prohibit que l’usuari autoritzi a tercers l’ús, total o parcial del Lloc Web o que introdueixi i/o incorpori com, o en, una activitat empresarial pròpia els Continguts i/o Serveis en ell incorporats.

   

  • Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic per virtut dels quals els usuaris puguin beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels Continguts i/o Serveis o del Lloc Web en si.
  • L’usuari es compromet a no danyar, inutilitzar o deteriorar els equips i sistemes informàtics o equips de telecomunicacions de TQ Tecnol S.A.U. o de qualsevol tercers, ni els continguts incorporats i/o emmagatzemats en els mateixos.
  • L’usuari es compromet a abstenir-se d’utilitzar els Continguts i Serveis de qualsevol manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part d’altres usuaris.
  • L’usuari es compromet a no modificar els equips i sistemes de TQ Tecnol S.A.U. de cap manera, ni a utilitzar versions d’equips i sistemes modificades amb la finalitat d’obtenir accés no autoritzat a qualsevol Servei i/o Contingut del Lloc Web.
  • L’usuari es compromet a no interferir ni interrompre l’accés i utilització del Lloc Web, servidors o xarxes connectades al mateix, o incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

   

  Continguts i serveis del lloc web

   

  Informació Corporativa

   

  • L’usuari coneix i accepta que qualsevol dada relativa a TQ Tecnol S.A.U. o les empreses del Grup de naturalesa econòmico – financera – estratègica (d’ara endavant, “Informació Corporativa”) es realitza amb fins merament informatius.
  • La Informació Corporativa s’ha obtingut de fonts fiables, però, malgrat haver pres mesures raonables per assegurar-se que aquesta Informació no és errònia o equívoca, TQ Tecnol S.A.U. no manifesta ni garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada, i no s’hi ha de confiar com si ho fos.
  • La Informació Corporativa continguda en el Lloc Web no suposa cap tipus de recomanació d’inversió, ni assessorament financer ni de cap altra mena, i res del que s’inclou haurà de ser pres com a base per a realitzar inversions o prendre decisions de cap mena.

   

  Garanties i responsabilitat

   

  Excepte que la Llei determini expressament el contrari, o indicació expressa en contrari, l’usuari reconeix i accepta expressament que TQ Tecnol S.A.U. no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita sobre el Lloc Web, o els Continguts i Serveis que s’hi incorporen, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu:

   

  • La disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc Web, els Continguts i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Lloc Web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.
  • Els nivells de qualitat i funcionalitat del Lloc Web, així com dels Serveis i/o Continguts que incorpora.
  • La interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al Lloc Web i als Continguts i/o Serveis que incorpora.
  • L’adequació per a una finalitat particular del Lloc Web i dels Serveis o Continguts incorporats en el mateix.
  • La certesa, integritat, exactitud i/o actualització dels Continguts, Serveis, productes, textos, gràfics, enllaços o qualsevol altres elements incorporats al Lloc Web, així com els resultats que es puguin obtenir de l’accés i/o ús d’aquest lloc web o dels seus continguts.
  • TQ Tecnol S.A.U. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d’aquest Lloc Web, així com per la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.
  • L’accés no autoritzat i l’alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del Lloc Web o dels serveis que ofereix al respecte.
  • L’absència de virus o altres elements als continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i arxius emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

   

  L’usuari és conscient de, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc Web, dels Serveis i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat, pel que adoptarà totes aquelles mesures que fessin necessàries a l’efecte de minimitzar els riscos, incloent l’adopció de les mesures de seguretat que fessin necessàries per a garantir procediments antivirus i de recuperació de dades. Així doncs, llevat que la llei imposi expressament el contrari i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, TQ Tecnol S.A.U. no garanteix ni assumeix cap responsabilitat en relació amb l’accés i ús del Lloc Web o dels Continguts i/o Serveis que s’hi incorporen.

   

  Força major

   

  Sense perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, TQ Tecnol S.A.U. no serà responsable dels retards o fallades que es produeixin en l’accés, funcionament i operativitat del Lloc Web, els seus Continguts i/o Serveis, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del mateix, quan tinguin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals com terratrèmols, inundacions, llamps o incendis, situacions de força major, situacions d’urgència extrema com guerres, operacions militars, disturbis civils, vagues, tancades patronals o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta.

   

  Dades de caràcter personal

   

  • Per utilitzar o tenir accés a determinats Serveis i/o Continguts, TQ Tecnol S.A.U. podrà requerir als usuaris l’emplenament de determinats formularis d’inscripció que implica necessàriament el subministrament de determinades dades de caràcter personal. TQ Tecnol S.A.U. tractarà aquestes dades de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que en cada cas es detallin.
  • En completar i enviar qualsevol formulari incorporat al Lloc Web, l’usuari consenteix i autoritza expressament que TQ Tecnol S.A.U. reculli, tracti automàticament o cedeixi, segons sigui el cas, les dades de caràcter personal que se li sol·liciten de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que en cada cas es detallin.
  • TQ Tecnol S.A.U. ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació de conformitat amb el que estableix la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents en el sector, a fi de garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions. TQ Tecnol S.A.U. garanteix que existeixen controls per prevenir l’obertura de bretxes en la seguretat o altres conseqüències negatives, adoptant les mesures organitzatives i els procediments tècnics més adients amb la finalitat de minimitzar aquests riscos. Malgrat el que s’ha esmentat anteriorment, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Les xarxes utilitzades a Internet no són segures i qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà pot ser interceptada o modificada per persones no autoritzades. Malgrat el que s’ha esmentat anteriorment, TQ Tecnol S.A.U. adverteix que l’estat actual de la tècnica no garanteix la no vulneració dels sistemes de seguretat o de la inviolabilitat de les comunicacions quan aquests són transportats a través de qualsevol xarxa de telecomunicació. Així doncs, TQ Tecnol S.A.U. no pot garantir la plena privadesa i seguretat de la utilització del Lloc Web i dels Continguts i/o Serveis i, en particular, que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del Lloc Web i dels Continguts i/o Serveis.

   

  Informació sobre Galetes

   

  • El Lloc Web pot fer servir galetes, petits fitxers de text amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc, la finalitat principal dels quals és millorar l’experiència de l’usuari a la web.
  • En continuar la simple navegació i/o utilització de les funcionalitats del Lloc Web, l’usuari accepta – en funció de la configuració que hagi seleccionat sobre les opcions de privadesa facilitades pel seu navegador – la instal·lació de les galetes utilitzades en aquest Lloc Web i que es descriuen a la pàgina anteriorment indicada.

   

  Drets de propietat intel·lectual, industrial i altres drets

   

  • Llei Aplicable: El present Lloc Web, així com els Continguts, Serveis i elements que s’hi integren en el mateix, són propietat o es troben sota el control de TQ Tecnol S.A.U., estant protegits, sense limitació alguna, per les lleis de propietat intel·lectual i industrial del Regne d’Espanya i pels Tractats i Convenis internacionals que poguessin resultar aplicables.
  • Propietat de TQ Tecnol S.A.U. és el titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que puguin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats en favor de TQ Tecnol S.A.U. o de qualsevol de les empreses que conformen el grup d’empreses TQ Tecnol S.A.U. tots els drets sobre qualssevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s’incorporin al Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu.

   

  A tot això, en conjunt, se li denominarà en el futur, la “Propietat”.

   

  • Reserva de Drets L’usuari es compromet a no treure, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:
   • Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé TQ Tecnol S.A.U. o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com, per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).
   • Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com, per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

   

  Llicències sobre la propietat

   

  • L’usuari reconeix que, en virtut d’aquestes Condicions Generals, TQ Tecnol S.A.U. no cedeix ni transfereix a l’usuari cap dret sobre la seva Propietat,

   

  • sobre qualssevol altres propietats del Grup de Tecnol S.A.U., o dels seus licenciants. TQ Tecnol S.A.U. només concedeix a l’usuari una llicència d’ús amb caràcter personal, no exclusiva, no sublicenciable, no transmissible i gratuïta, per a utilitzar els Continguts i/o Serveis que s’incorporin al Lloc Web i que estiguin expressament subjectes a les presents Condicions Generals.
  • Aquesta llicència s’atorga única i exclusivament per a l’ús personal de l’usuari sobre els Continguts i/o Serveis que s’incorporin al Lloc Web i que estiguin expressament subjectes a les presents Condicions Generals. Queden, per tant, expressament prohibides altres utilitzacions de la llicència, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les següents:
  • Tots aquells actes en relació amb qualsevol dels Continguts i/o Serveis (com, per exemple, reproduir, distribuir, exposar, transmetre, traduir, modificar, copiar, i/o comunicar públicament, incloent-ne la modalitat de posar a disposició de tercers) que:
  • Sigui contrària a les finalitats de TQ Tecnol S.A.U. tal i com s’expressen en aquestes Condicions Generals o en les Condicions Particulars que, si escau, es puguin establir al respecte.
  • Inclogui actes il·lícits, immorals, il·legals o contraris a l’ordre públic i les bones costums.
  • A les finalitats de la llicència d’ús expressament atorgada en aquestes Condicions Generals, l’usuari podrà descarregar un únic exemplar dels Continguts que s’incorporin al Lloc Web en un únic equip terminal, per a l’ús personal de l’usuari. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, exposició, transmissió, traducció, modificació, còpia, i/o comunicació pública, incloent-ne la modalitat de posar a disposició, dels Continguts i/o Serveis, amb o sense finalitats lucratives, a tota mena de suports i mitjans tècnics, actualment coneguts o que es puguin inventar en el futur, si no és amb l’expressa autorització de TQ Tecnol S.A.U. Si el contingut l’usuari vol copiar, descarregar o imprimir per al seu ús personal no inclogui una llicència de llicències es facilitarà l’accés, l’ús i la consulta de Continguts i Serveis subjectes a les condicions de llicència en tot cas proporcionades en el Lloc Web, i es mantindran, en tot cas, les restriccions que de manera expressa es recullin. En qualsevol cas, aquestes llicències només es referiran a l’ús personal de l’usuari sobre els Continguts i/o Serveis que s’incorporin al Lloc Web i que estiguin expressament subjectes a les presents Condicions Generals. En particular, les llicències d’ús d’aquests Continguts no podran ser cedides o transferides a tercers sense el consentiment previ i per escrit de TQ Tecnol S.A.U., excepte que s’acordi el contrari. L’usuari no podrà fer extensible a tercers la llicència d’ús personal atorgada per TQ Tecnol S.A.U. dins d’aquestes Condicions Generals. Si l’usuari considera que qualsevol dels Continguts del Lloc Web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, si us plau, posis-se en contacte amb TQ Tecnol S.A.U. a la següent adreça: “TQ Tecnol S.A.U., Carrer Guerau de Liost, 9, 43206, Reus, Tarragona” o a la següent adreça electrònica: [email protected]
  • En particular, a l’usuari se li prohibeix la utilització de qualsevol contingut o element incorporat al Lloc Web per a fins o efectes que siguin il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals, en les Condicions Particulars que, si escau, es puguin establir, als drets i interessos de TQ Tecnol S.A.U., els seus membres i/o tercers. Així mateix, queda prohibida la realització d’actes que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudi d’aquest per part dels usuaris.
  • En cas de vulneració d’aquests drets, l’usuari podrà ser demandat per TQ Tecnol S.A.U. o pels legítims titulars d’aquests drets pels actes infractors, incloent accions legals civils i penals.

   

  Responsabilitat per enllaços

   

  L’usuari coneix i accepta que la utilització dels continguts i/o serveis oferts per terceres pàgines web (enllaços) és responsabilitat seva i està sotmesa als termes i condicions d’ús que regeixin per a aquests efectes a les pàgines corresponents. Així mateix, l’usuari accepta que TQ Tecnol S.A.U. no assumeix cap responsabilitat pel contingut de les pàgines enllaçades ni pels enllaços que aquestes continguts estableixin a altres pàgines web. En particular, TQ Tecnol S.A.U. no garanteix que les pàgines enllaçades compleixin amb la normativa vigent en cada moment i demés regulacions legals aplicables.

   

  Modificació de les condicions generals

   

  TQ Tecnol S.A.U. podrà modificar totalment o parcialment les presents Condicions Generals, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes Condicions Generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

   

  Duració i terminació

   

  La prestació del servei de Lloc Web i dels altres Continguts i Serveis té, en principi, durada indefinida. No obstant això, TQ Tecnol S.A.U. està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Lloc Web i/o de qualsevol dels Continguts i/o Serveis en qualsevol moment. Quan sigui possible, TQ Tecnol S.A.U. advertirà prèviament de la terminació o suspensió de la prestació del Lloc Web o dels altres Continguts i Serveis. No obstant això, TQ Tecnol S.A.U. té la facultat de donar per acabada o suspendre qualsevol de Continguts i Serveis que integren el Lloc Web. En cas que sigui possible, TQ Tecnol S.A.U. advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei de Lloc Web.

   

  Nul·litat i anul·labilitat de les clàusules

   

  Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals resulta nul·la o inaplicable, en tot o en part, per qualsevol Jutge, Tribunal o òrgan competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de clàusules d’aquestes Condicions Generals.

  Si TQ Tecnol S.A.U. no exigeix el compliment íntegre i/o no apliqui qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals, això no suposarà la renúncia per la seva part a l’exigència del seu compliment íntegre ni impedirà a TQ Tecnol S.A.U. exigir-lo en el futur.

   

  Legislació aplicable i jurisdicció competent

   

  Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. TQ Tecnol S.A.U. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, sotmeten qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte de les presents Condicions Generals als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

   

  Condicions particulars

   

  El compliment de les presents Condicions Generals suposa una autorització expressa per a:

  • La recollida i tractament de les dades personals pel Lloc Web, segons es recull en la Política de Privadesa, sense perjudici de les obligacions i garanties de seguretat i confidencialitat que se citen.
  • La utilització del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que integren d’acord amb la normativa aplicable, així com amb les condicions particulars que, si escau, puguin estar subjectes.
  • La realització de còpies d’impressió en paper per a ús personal de l’usuari o els seus familiars, així com la reproducció temporal en memòria còpia que siguin necessàries per accedir i visualitzar el Lloc Web i els Continguts.
  • Quedaran, per tant, prohibides altres utilitzacions de la llicència, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les següents:
  • Tots aquells actes en relació amb qualsevol dels Continguts i/o Serveis (com, per exemple, reproduir, distribuir, exposar, transmetre, traduir, modificar, copiar, i/o comunicar públicament, incloent-ne la modalitat de posar a disposició de tercers) que:
  • Sigui contrària a les finalitats de TQ Tecnol S.A.U. tal i com s’expressen en aquestes Condicions Generals o en les Condicions Particulars que, si escau, es puguin establir al respecte.
  • Inclogui actes il·lícits, immorals, il·legals o contraris a l’ordre públic i les bones costums.
  • Respecte als Continguts i Serveis subjectes a llicència, aquests únicament es podran utilitzar de conformitat amb les condicions d’ús expressament establertes pel titular de la llicència, i únicament pel temps que el titular de la llicència tingui drets de llicència per a aquests. Si l’usuari ha de fer pagament per a accedir i/o utilitzar qualsevol Contingut i/o Servei, haurà de seguir i acceptar les condicions particulars de pagament establertes al respecte.

   

  Llei aplicable i jurisdicció competent

   

  El Lloc Web és operat i controlat per TQ Tecnol S.A.U. des de les seves oficines a Espanya. En conseqüència, totes les qüestions que poguessin derivar-se de l’accés i/o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola.

  En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, TQ Tecnol S.A.U. i l’usuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents al Regne d’Espanya.

   

  Notificacions

   

  Excepte indicació en contra, totes les notificacions, requeriments, acords, consentiments, acceptacions, aprovacions o comunicacions que fossin necessàries de conformitat amb el que disposen les presents Condicions Generals o que, d’una manera o altra, estiguin relacionades amb el mateix, hauran de ser plasmades per escrit i enviades a TQ Tecnol S.A.U. per correu al domicili social de la companyia, a l’atenció del Departament Jurídic.

   

  Més informació

  Si us plau, per a qualsevol informació addicional, suggeriment o proposta, poseu-vos en contacte amb [email protected].

   Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

   ACEPTAR
   Aviso de cookies